Wyceną mienia zabużańskiego
w wymiarze praktycznym
i naukowym zajmujemy się od 1994 roku.

Jednym z głównych problemów w wycenie majątku leśnego stanowiącego mienie zabużańskie jest brak dowodów charakteryzujących stan pozostawionego lasu. Naszą specjalnością jest zastosowanie w takiej sytuacji rozwiązania, które dostosowane jest do przepisów regulujących zasady wyceny.

Podstawą obiektywnego określenia cech, niezbędnych do wyceny lasu w takim przypadku jest gleba i klimat, czyli warunki siedliskowe, a także różne wymagania siedliskowe gatunków drzew, różne wieki rębności i inne. Przydatnym w tej materii jest również znajomość modeli lasu, np. model lasu normalnego albo model lasu empirycznego oraz opracowań historycznych, co do stanu lasów na Kresach II Rzeczpospolitej, np. w zakresie wskaźników zadrzewienia.

Według Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2005 Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) art. 11 pkt.3 wartość nieruchomości stanowiących lasy lub plantacje kultur wieloletnich określa się jako sumę wartości gruntu i odpowiednio wartości drzewostanu albo kultur wieloletnich. Przy określaniu wartości gruntu stosujemy metodę wskaźników szacunkowych gruntów, a przy określaniu wartości drzewostanu i kultur wieloletnich stosuje się przepisy art. 135 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

„Przy określaniu wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w drzewostanie znajdują się materiały użytkowe, szacuje się wartość drewna znajdującego się w tym drzewostanie. Jeżeli w drzewostanie nie występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może być pozyskane, jest niższa od kosztów zalesienia i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty zalesienia oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia.”

Kolejnym wyzwaniem jest brak oficjalnie uznanych, a jednocześnie aktualnych tablic wskaźników wartości drzewostanów. W tej materii proponujemy jedno z dwóch rozwiązań do wyboru:

Zastosowanie zaktualizowanych przez dr. inż. Roberta Zygmunta tablic wskaźników wartości drzewostanów Tramplera i Partyki (rozwiązanie rekomendowane)

Zastosowanie niepublikowanych tablic wskaźników wartości sporządzonych w 2013 r. w Instytucie Badań Leśnictwa

Jak zamówić wycenę?
W celu zamówienia wyceny mienia zabużańskiego należy przesłać skan dokumentów związanych ze sprawą, a przede wszystkim postanowienie wojewody o uznaniu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wojną rozpoczętą w 1939r. Jest to niezbędne do kalkulacji wynagrodzenia.

W przypadku składników innych niż las, wchodzących w skład pozostawionego majątku wykonujemy wycenę zarówno lasu jak i pozostałych składników majątku.

Napisz: biuro@robertzygmunt.pl

Zadzwoń: +48 501 430 552 (pon-pt 11-17)