Oferujemy wycenę renty i straty planistycznej.

Jest to wycena wpływu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości gruntowej.

Charakterystyka
Opłata (renta) planistyczna jest opłatą naliczaną w momencie, gdy wartość nieruchomości wzrosła wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i właściciel dokonał sprzedaży tej nieruchomość lub jej części w przeciągu 5 lat od daty uchwalenia lub zmiany miejscowego planu. Wysokość tej opłaty określana jest w tekście miejscowego planu i nie może być ona wyższa od 30% wzrostu wartości nieruchomości, czyli różnicy pomiędzy wartością nieruchomości po wprowadzeniu lub zmianie miejscowego planu i przed.
Specyfika, trudność wyceny
Jednym z pierwszych etapów jest określenie przeznaczenia uwzględnianego w wycenie po uchwaleniu miejscowego planu i przed. Po uchwaleniu sprawa jest oczywista bierze się pod uwagę zapisy z miejscowego planu, natomiast przed wejściem w życie miejscowego planu sprawa jest bardziej skomplikowana. Może to być poprzednio obowiązujący miejscowy plan, faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości czy zapisy starego planu.
To właśnie rzeczoznawca, na podstawie indywidualnych cech nieruchomości, określa podstawę przyjętego przeznaczenia.
Trudność wyceny polega po pierwsze na odnalezieniu nieruchomości podobnych, czyli nieruchomości sprzedanych po uchwaleniu/zmianie miejscowego planu i przed jego uchwaleniem/zmianą. Jest to trudne zadanie ze względu na często zmieniający się stan planistyczny nieruchomości: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uchwalanie nowych planów, unieważnianie starych, zmiany miejscowych planów, uchwalanie i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zadanie to jest dodatkowo utrudnione ze względu na brak ogólnodostępnej informacji na temat wydanych i aktualnych na datę sprzedaży decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę.
Nasza Firma takie informacje na bieżąco uzupełnia od kilku lat i wykorzystuje je w procesie wyceny.
Kolejną trudnością jest uniknięcie na etapie wyceny wpływu innych cech nieruchomości podobnych na różnicę wartości, czyli na przykład wybór do obu wycen nieruchomości podobnych pomiędzy sobą wszystkimi cechami poza stanem planistycznym. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jedną z zasadniczych cech mających wpływ na różnicę w wartości nieruchomości jest intensywność zabudowy.
Precyzyjne określenie przez nas możliwości inwestycyjnych zarówno nieruchomości wycenianej jak i porównawczych zwiększa pewność prawidłowego określenia wartości.
Obszar działania
W tematyce wyceny nieruchomości na potrzeby określenia wysokości renty planistycznej lub odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości działamy na terenie całego Krakowa, wyceniamy wszelkiego rodzaju nieruchomości poczynając od przeznaczonych pod zieleń, zabudowę rekreacyjną, jednorodzinną, przez usługową, biurową, handlową aż do wielorodzinnej. Wyceniamy nieruchomości zarówno dla potrzeb opłaty planistycznej ale i dla potrzeb określenia odszkodowania ze względu na spadek wartości spowodowany wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rzetelne określenie różnicy wartości nieruchomości jest wynikiem analizowanych przez nas setek transakcji.
Jakie dokumenty są niezbędne do wyceny?

Wypis z rejestru gruntów

Mapa ewidencyjna i zasadnicza

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości w przeciągu pięciu lat od uchwalenia/zmiany miejscowego planu

Wszystkie wydane decyzje o warunkach zabudowy, pozwoleniach na budowę

Dokumenty potwierdzające faktyczny sposób wykorzystania w dacie wejścia w życie miejscowego planu

Napisz: biuro@robertzygmunt.pl

Zadzwoń: +48 501 430 552 (pon-pt 11-17)